Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ge­ne­relt

 1. Denne po­li­tik om be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger (“Per­son­da­ta­po­li­tik”) be­skri­ver, hvor­le­des Fayrefield (“Virk­som­he­den”, “os”, “vores”, “vi”) ind­sam­ler og be­hand­ler op­lys­nin­ger om dig.
 2. Per­son­da­ta­po­li­tik­ken gæl­der for per­so­nop­lys­nin­ger, som du af­gi­ver til os, eller som vi ind­sam­ler via Virk­som­he­den hjem­mesi­de, www.fayrefield.dk (“Hjem­mesi­den”).
 3. Virk­som­he­den er da­ta­ansvar­lig for dine per­so­nop­lys­nin­ger. Al hen­ven­del­se til Virk­som­he­den skal ske via kon­tak­top­lys­nin­ger­ne an­ført under pkt. 20.

Virk­som­he­den Ind­sam­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger

 1. Hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­ler vi og til hvil­ke for­mål?
  1. Når du be­sø­ger Hjem­mesi­den, ind­sam­ler vi au­to­ma­tisk op­lys­nin­ger om dig, fx om hvil­ken type brow­ser du bru­ger, hvil­ke sø­ge­ter­mer du bru­ger på Hjem­mesi­den, din IP-adres­se og in­for­ma­tio­ner om din com­pu­ter med hen­blik på at op­ti­me­re kon­ver­te­rin­gen på Hjem­mesi­den, for­bed­re denne og fo­re­ta­ge må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring.
 2. Hvad er grund­la­get for ind­sam­lin­gen?
  1. Ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger, som nævnt i pkt. 4.1, er nød­ven­dig for, at vi kan va­re­ta­ge vores in­ter­es­ser i at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen af denne samt til­by­de dig re­le­van­te til­bud.

Brug af da­ta­be­hand­le­re

 1. Vi an­ven­der ek­ster­ne virk­som­he­der til blandt andet at fo­re­ta­ge den tek­ni­ske drift af Hjem­mesi­den fx bi­står vores le­ve­ran­dø­rer os i for­bin­del­se med ud­fø­rel­se af må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring, her­un­der til re­t­ar­ge­ting, og for­bed­ring af Hjem­mesi­den. Disse virk­som­he­der er da­ta­be­hand­le­re og under vores in­struks og be­hand­ler data, som vi er da­ta­ansvar­li­ge for. Da­ta­be­hand­ler­ne må ikke an­ven­de da­ta­e­ne til andet for­mål end op­fyl­del­se af af­ta­len med os, og er un­der­lagt for­tro­lig­hed om disse.
 2. En af disse da­ta­be­hand­le­re, Goog­le Ana­ly­ti­cs v/Goog­le Inc, er etab­le­ret i USA. De for­nød­ne ga­ran­ti­er for over­før­sel af op­lys­nin­ger til USA er sik­ret gen­nem da­ta­be­hand­le­rens cer­ti­fi­ce­ring under EU-U.S. Pri­va­cy Shield. En kopi af cer­ti­fi­ce­rin­gen kan fin­des her: https://​www.​privacyshield.​gov/​participant?​id=a2zt000000001L5AAI

Dine ret­tig­he­der
Med hen­blik på at skabe åben­hed om­kring be­hand­lin­gen af dine op­lys­nin­ger skal vi, som da­ta­ansvar­lig, op­ly­se dig om dine ret­tig­he­der:

 1. Ind­sigts­ret­ten
  1. Du er til en­hver tid be­ret­ti­get til skrift­lig at an­mo­de os om op­lys­ning om blandt andet, hvil­ke op­lys­nin­ger vi har re­gi­stre­ret om dig, hvil­ket for­mål re­gi­stre­rin­gen tje­ner, hvil­ke ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger og mod­ta­ge­re af op­lys­nin­ger der evt. måtte være, samt op­lys­ning om hvor­fra op­lys­nin­ger­ne stam­mer.
  2. Du har ret til at få ud­le­ve­ret en kopi af de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler om dig. Hvis du øn­sker en kopi af dine per­so­nop­lys­nin­ger, skal du sende en skrift­lig an­mod­ning til os sam­men med do­ku­men­ta­tion for, at du er den på­gæl­den­de per­son.
 2. Ret­ten til be­rig­ti­gel­se
  1. Du har ret til at få urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig selv be­rig­ti­get af os. Så­fremt du bli­ver op­mærk­som på, at der er fejl i de op­lys­nin­ger, som vi har re­gi­stre­ret om dig, op­for­dres du til at rette skrift­lig hen­ven­del­se til os, så op­lys­nin­ger­ne kan blive kor­ri­ge­ret.
 3. Ret­ten til slet­ning
  1. Du ret til at få alle eller visse af dine per­so­nop­lys­nin­ger slet­tet af os.
 4. Ret­ten til at be­græn­se be­hand­lin­gen til op­be­va­ring
  1. Du har i visse til­fæl­de ret til at få be­græn­set be­hand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger til kun at bestå af op­be­va­ring, fx hvis du mener, at de op­lys­nin­ger, vi be­hand­ler om dig, ikke er kor­rek­te.
 5. Ret­ten til da­ta­porta­bi­li­tet
  1. Du har ret til at få dine per­so­nop­lys­nin­ger ud­le­ve­ret i et struk­tu­re­ret, al­min­de­ligt an­vendt og ma­skin­læs­bar for­mat og har ret til at over­fø­re disse op­lys­nin­ger til en anden da­ta­ansvar­lig.
 6. Ret­ten til ind­si­gel­se
  1. Du har til en­hver tid ret til af sær­li­ge grun­de, at gøre ind­si­gel­se mod vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler til brug for at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen heraf, jf. pkt. 4.1
 7. Ret­ten til at til­ba­ge­kal­de samtyk­ke
  1. Du har til en­hver tid ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke.
  2. Hvis du øn­sker at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke, bedes du kon­tak­te os på shs@fayrefield.dk
 1. Ret­ten til at klage
  1. Du har til en­hver tid ret til at ind­gi­ve en klage til Da­ta­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Kø­ben­havn K over vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Slet­ning af per­son­da­ta

 1. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med, at du har givet dit samtyk­ke til, at vi må sende dig mar­keds­fø­ring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slet­te, hvis du til­ba­ge­kal­der dit samtyk­ke.
 2. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med din til­mel­ding til vores nyheds­brev, vil vi slet­te, så­fremt du ret­ter hen­ven­del­se her om. I samt­li­ge nyheds­bre­ve vil du have mu­lig­hed for at re­spon­de­re og der­ved at fra­væl­ge din til­mel­ding. Ved fra­mel­ding, slet­ter vi au­to­ma­tisk de data vi har ind­sam­let på dig.

Sik­ker­hed

 1. Vi har gen­nem­ført pas­sen­de tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger mod, at per­so­nop­lys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt til­in­tet­gø­res, forta­bes, æn­dres eller for­rin­ges samt mod, at de kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab eller mis­bru­ges.
 2. Kun me­d­ar­bej­de­re, der har et reelt behov for at få ad­gang til dine per­so­nop­lys­nin­ger for at ud­fø­re deres ar­bej­de, har ad­gang til disse.

Kon­tak­top­lys­nin­ger

 1. Virksomheden er da­ta­ansvar­lig for de per­son­da­ta, som ind­sam­les via Hjem­mesi­den.

Hvis du har spørgs­mål eller be­mærk­nin­ger til denne Per­son­da­ta­po­li­tik, kan du kon­tak­te:
Fayrefield Foods A/S
Food Innovation House
Lysholt Allé 3, 2.
DK-7100 Vejle

Tlf.:  +45 7583 7066
Mail: shs@fayrefield.dk

Æn­drin­ger i per­son­da­ta­po­li­tik­ken

 1. Vi er til en­hver tid be­ret­ti­get til at fo­re­ta­ge æn­drin­ger i denne Per­son­da­ta­po­li­tik. Så­fremt vi fo­re­ta­ger æn­drin­ger i Per­son­da­ta­po­li­tik­ken, vil du blive ori­en­te­ret om dette ved dit næste besøg på Hjem­mesi­den.
 2. Så­fremt du ikke kan ac­cep­te­re den æn­dre­de po­li­tik, har du ikke mu­lig­hed for at fort­sæt­te bru­gen af Hjem­mesi­den, og dine per­so­nop­lys­nin­ger kan blive slet­tet.

Ver­sio­ner

 1. Dette er ver­sion 1.0 af Virk­som­he­dens per­son­da­ta­po­li­tik da­te­ret den 19.12.2019